Andor Optosplit III

Optosplit III 是一种三路图像分割器,是一种简单的设备,用于将图像分割为一个、两个或三个独立的、空间等效的组件,这些组件可以并排显示在相机传感器上,使单个相机能够同时记录图像一种、两种或三种不同的光波长。 可变内部路径分离 二向色镜和发射滤光片安装在易于互换的立方体中 可变和锁定矩形光阑孔径 简单而精确的图像配准控制

Optosplit III 被设计为一种方便、廉价的同步成像解决方案。分裂通常基于波长或偏振进行,允许需要同时或高速采集多个发射带或偏振态的应用。与手动或电子滤光片更换器相比,同时采集最多三幅图像具有很大的优势,因为在滤光片位置改变时不再需要暂停采集。这使得您的相机能够以最快的捕获速率运行。

Optosplit III 通常具有单位放大倍率,并配有矩形光圈来定义 ROI。它包括允许在相机取景框中准确、方便地定位最多三幅图像的控件。设备驱动程序包含在多个商业成像包中,以帮助注册并允许实时和离线配比或图像覆盖。 Optosplit III 虽然针对与科学显微镜的耦合进行了优化,但也可以与相机镜头或任何其他产生合适尺寸的图像平面的镜头系统一起使用。

单摄像头 – 经济高效 – 只需一台摄像头

可变内部路径分离 – 最大限度地减少像差的引入

二向色镜和发射滤光片安装在易于互换的立方体中 – 轻松快速地更换滤光片组。一些竞争产品在工厂安装了过滤器

用于定义视场大小的可变和锁定矩形光阑孔径 – 水平和垂直定义 ROI,并将图像设置为相机传感器的最佳大小

紧凑型设计,带有集成 C 型接口输入和输出端口 – 集成 C 型接口使其能够轻松连接到各种标准显微镜和 CCD 相机

简单而精确的图像配准控制 – 分割图像可以准确、轻松地位于所需视野的中心,并且像素彼此对齐

可互换的滤光片/二向色支架,用于三重、双重和单波长成像 – 通过简单地更换滤光片和重新调整定义区域的大小,即可灵活地使用多个波长

孔径光阑可在适当的情况下平衡信号电平 – 充当可调节中性密度滤光片,这比使用中性密度滤光片更方便

用于偏振研究的旋转滤光片安装座 – 准确定向发射偏振以最大化对比度

产品资料下载:https://andor.oxinst.cn/assets/uploads/products/andor/documents/Optosplit-III-Specifications.pdf

升级/配件

TR-OPTS-F00 – 用于 Optosplit II/III 的空滤光片立方体

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.
XML 地图 | Sitemap 地图

威尼斯登录中心